Voorwaarden. 

 1. Definities
 2. 1 De onderstaande begrippen hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
 • RI: René Internationaal BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20114237, tevens handelend onder de naam René Professional.
 • Afnemer: de (rechts)persoon die bepaalde producten bij RI wenst af te nemen of afneemt of een andere partij waarop RI de voorwaarden van toepassing heeft verklaard. RI onderscheidt hierbij distributeurs, groothandels, kappersketens waaronder franchiseketens en individuele kappers/
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen RI en afnemer
 • Producten: De door RI aan afnemer te leveren producten en bijbehorende aanvullende diensten, onder eigen merk of onder  private label.
 • Eigen merk: De merknamen René Professional en PureRené waaronder verschillende productlijnen vallen met eigen aanduidingen, alsmede toekomstige merken en productlijnen welke RI introduceert.
 • Private label: De merknaam of het concept, niet zijnde een eigen merk, op basis waarvan of waaronder RI producten ontwikkelt en levert.
 • Orders: Bestellingen die in 1 partij naar het adres van de afnemer kunnen worden gezonden. Een eventuele aanvulling op een reeds in behandeling genomen bestelling betreft een separate order.
 • De voorwaarden: De hierna beschreven algemene voorwaarden van RI.
 1. Toepasselijkheid
 2. 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij RI zich verbindt / zal verbinden om producten te leveren aan afnemer, alsmede op alle daaruit voor RI voortvloeiende werkzaamheden.
 3. 2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RI waarbij voor de uitvoering ervan door RI derden dienen te worden betrokken.
 4. 3 De voorwaarden zijn eveneens geschreven voor medewerkers van RI en haar directie.
 5. 4 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 6. 5 Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 7. 6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig verklaard gaan worden, dan blijft het overige deel van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 8. 7 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van afnemer wordt door RI uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 9. 8 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 10. 9 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 11. 10 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen opgesteld. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bij enig verschil van inhoud of strekking bepalend voor de uitleg ervan.
 12. Offertes, orders en aanbiedingen
 13. 1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of niet meer wordt aangeboden door RI.
 14. 2 Tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten welke voorkomen in de catalogi, folders, prijslijsten en bijlagen bij offertes van RI zijn bedoeld om een algemene indruk te geven van de producten. RI houdt zich het recht voor om veranderingen hierin aan te brengen en is niet aansprakelijk voor druk- en schrijffouten en kennelijke vergissingen.
 15. 3 RI kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 16. 4 Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een offerte vergezellen, blijven te allen tijde het eigendom van RI en moeten op eerste verzoek franco aan RI worden teruggezonden. Zonder toestemming van RI mogen zij niet vermenigvuldigd noch ter inzage aan derden verstrekt worden.
 17. 5 Een samengestelde prijsopgave verplicht RI niet tot het uitvoeren van de gehele opdracht of tot een gedeelte ervan, indien een product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of niet meer wordt aangeboden door RI.
 18. 6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 19. Overeenkomst
 20. 1 De overeenkomst tussen RI en afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, nadat afnemer schriftelijk de opdracht heeft bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 21. 2 RI is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 22. 3 Indien RI gegevens behoeft van de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de afnemer deze juist en volledig aan RI ter beschikking heeft gesteld.
 23. 4 Indien de afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens RI gehouden is, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van RI welke daardoor direct of indirect ontstaan.
 24. 5 RI is gerechtigd bij het na- of aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer te eisen dat de aanbetaling gedaan wordt en zekerheid te geven dat aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 25. 6 Bij het sluiten van de overeenkomst gaat afnemer akkoord met iedere landelijke actie van RI waarover RI afnemer tijdig informeert.
 26. Prijzen
 27. 1 Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen van RI:
 • Gebaseerd op franco levering vanaf RI bedrijf, magazijn of opslagplaats (FOB-prijzen). Transportkosten komen voor rekening van afnemer.
 • Exclusief omzetbelasting (“BTW”), heffingen, invoerrechten en andere belastingen. De aan afnemer in rekening gebrachte prijzen zullen door RI worden verhoogd met van toepassing zijnde belastingen en heffingen als RI daartoe wettelijk is verplicht.
 1. 2 Bij door de afnemer aangeleverde bestanden voor labels en dergelijke is het uitgangspunt dat deze gereed zijn voor verwerking. Bij verkeerde aanlevering, bijvoorbeeld in het verkeerde formaat, zulks uitsluitend ter beoordeling door RI, is RI gerechtigd de kosten van aanpassing door te berekenen. Behoudens andere afspraken worden deze kosten bepaald op basis van bestede uren maal het uurtarief van € 60,- (zestig euro) exclusief BTW.
 2. 3 RI is gerechtigd de in de prijslijst bepaalde prijzen en voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de prijslijst zullen ten spoedigste onder vermelding van de ingangsdatum schriftelijk aan de afnemers worden meegedeeld.
 3. Afwijkingen
 4. 1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk een sample, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het product al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit de producten in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het product hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 5. 2 Rekening houdend met onder meer de afhankelijkheid van (minimum) bulkhoeveelheden van grondstoffen en verpakkingen, zijn meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
 • Eigen merk producten: 10%
 • Private label producten: 20%

Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend. Afnemer is verplicht de werkelijk geleverde aantallen af te nemen en te betalen, zonder recht op schadevergoeding voor omzetderving of enige andere schade.

 1. 3 Eenmaal geleverde verpakkingen van private label producten worden door RI niet op voorraad gehouden. RI kan dus niet garanderen dat eenmaal geleverde verpakkingen ook in de toekomst beschikbaar zijn. Afnemer en RI kunnen daarentegen wel overeenkomen dat RI extra verpakkingen aankoopt, voor rekening en risico van afnemer.
 2. Levering
 3. 1 Opgave van de levertijd voor eigen merk producten geschiedt binnen 3 werkdagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De levertijd van private label producten wordt in onderling overleg met de afnemer vastgesteld, afhankelijk van grondstoffen, verpakking en goedkeuring van labels en verpakkingen door de afnemer.
 4. 2 Opgegeven of overeengekomen termijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige nakoming dient RI schriftelijk door afnemer in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven.
 5. 3 Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van afnemer. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering vanaf RI magazijn.
 6. 4 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transporteren gereed staat.
 7. 5 RI is gerechtigd te leveren in gedeelten, welke RI afzonderlijk kan factureren.
 8. 6 Indien gekocht is op afroep, is de afnemer verplicht gekochte zaken binnen de gestelde tijd af te roepen. Indien na afloop van de termijn de zaken niet zijn afgeroepen, is RI gerechtigd de niet afgeroepen zaken zonder meer aan de afnemer te leveren.
 9. 7 Afnemer is verplicht het geleverde in ontvangst te nemen. Bij het niet afnemen van het geleverde door afnemer, behoudt RI zich het recht voor om eventueel daaraan verbonden kosten door te berekenen.
 10. 8 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen voor afnemer, voor rekening en risico van de afnemer. Na 30 (dertig) dagen opslag is afnemer opslagkosten verschuldigd aan RI. Deze opslagkosten bedragen minimaal 5% (vijf procent) van de aankoopwaarde.
 11. 9 Indien afnemer niet binnen 6 (zes) maanden de gekochte producten heeft afgenomen, vervalt het gekochte aan RI, zonder enig recht op (schade)vergoeding van afnemer. RI is gerechtigd om na 6 (zes) maanden vernietigings- en afvoerkosten door te berekenen aan afnemer.
 12. Transport/risico
 13. 1 Tenzij afnemer RI nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door RI bepaald.
 14. 2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de afnemer alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
 15. 3 Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien afnemer verklaard heeft de extra kosten daarvan te zullen vergoeden.
 16. 4 RI is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer RI een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.
 17. Eigendomsvoorbehoud en eigendomsoverdracht
 18. 1 Alle geleverde producten blijven eigendom van RI totdat afnemer alle verplichtingen uit de met RI gesloten overeenkomst(en) in zijn geheel is nagekomen inclusief rente en kosten.
 19. 2 Zolang niet alle verplichtingen uit de met RI gesloten overeenkomst(en) in zijn geheel zijn nagekomen,  kunnen de producten door afnemer in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening wel worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden opgegeven en evenmin verstrekt worden tot zekerheid voor een vordering van derden.
 20. 3 Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van afnemer, of overlijden wanneer afnemer een natuurlijk persoon is, is RI gerechtigd orders en opdrachten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laat recht op vergoeding voor verlies of schade van RI onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van RI op de afnemer direct en volledig opeisbaar zijn.
 21. 4 Door RI voor afnemer ontwikkelde private label concepten blijven eigendom van RI totdat afnemer alle verplichtingen uit de met RI gesloten overeenkomst(en) in zijn geheel is nagekomen inclusief rente en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud omvat het gehele private label concept, inclusief onder andere het auteursrecht, de producten, de labels, verpakkingen en andere ontwikkelde communicatiemiddelen. 
 22. 5 Indien afnemer van private label producten niet alle verplichtingen uit de met RI gesloten overeenkomst(en) in zijn geheel nakomt, ongeachte welke oorzaak hieraan ten grondslag ligt, bijvoorbeeld als gevolg van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van afnemer, of overlijden wanneer afnemer een natuurlijk persoon is, zullen ter compensatie van de schade die RI hierdoor lijdt, alle rechten op het private label concept vervallen aan RI. Bij niet-tijdige nakoming dient afnemer schriftelijk door RI in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven. Indien afnemer niet binnen de gestelde termijn haar verplichtingen nakomt, verkrijgt RI in dit geval het gehele private label concept, inclusief onder andere het auteursrecht, de producten, de labels, verpakkingen en andere ontwikkelde communicatiemiddelen en het onbezwaarde recht om het private label concept naar eigen keuze aan te wenden.
 23. Retournering en annulering
 24. 1 Annulering van een verkoopopdracht voor eigen merk producten en retournering van eigen merk producten  is mogelijk onder aftrek van annuleringskosten, mits de producten nog in het op dat moment bestaande assortiment zijn opgenomen en mits de houdbaarheid op het moment van terugontvangst door RI nog minimaal 12 maanden bedraagt. De annuleringskosten bedragen 50% van de orderwaarde, exclusief eventuele BTW, bij opzegging van een verkoopopdracht (annulering) voordat levering heeft plaatsgevonden. De annuleringskosten bedragen 75% van de orderwaarde, exclusief eventuele BTW, bij annulering van een verkoopopdracht nadat levering heeft plaatsgevonden. RI behoud tevens het recht om de volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst op de afnemer de verhalen.
 25. 2 Transportkosten voor retourlevering komen voor rekening van de afnemer.
 26. 3 Retournering van reeds geleverde eigen merk producten die niet in het op dat moment bestaande assortiment zijn opgenomen of waarvan de houdbaarheid op het moment van terugontvangst door RI niet minimaal 12 maanden bedraagt, is niet mogelijk.
 27. 4 Vanwege het unieke karakter van private label producten en de hiervoor door RI te leveren inspanningen, wordt bij opzegging van een overeenkomst voor private label producten, voordat levering heeft plaats gevonden, 100% van de overeengekomen vergoeding, vermeerderd met BTW, als annuleringskosten in rekening gebracht.
 28. 5 Retournering van reeds geleverde private label producten is niet mogelijk.
 29. 6 Niettegenstaande het hiervoor vermelde, kan RI besluiten producten die niet aan de voorwaarden voldoen, toch terug te nemen, echter zonder vergoeding hiervan aan afnemer. RI heeft hierbij tevens het recht om vernietigings- en afvoerkosten door te berekenen aan afnemer.
 30. Reclames
 31. 1 De afnemer is verplicht het geleverde inclusief de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van RI dat de zaken ter beschikking van de afnemer staan.
 32. 2 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 33. 3 Klachten ten aanzien van gebreken die redelijkerwijs niet bij aflevering konden worden ontdekt dienen onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd bij RI te zijn ingediend en zijn voorts slechts mogelijk met betrekking tot producten die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
 34. 4 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 5 dagen na factuurdatum.
 35. 5 Na verstrijken van deze termijnen wordt afnemer geacht de geleverde producten, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door RI in behandeling genomen.
 36. 6 Indien en voor zover een klacht door RI gegrond wordt bevonden, is RI uitsluitend verplicht naar keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke producten te vervangen, dan wel schadevergoeding te betalen tot een maximum van de gefactureerde waarde van de ondeugdelijke producten en de bijbehorende transportkosten, zonder dat afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke (extra) vergoeding dan ook. Slechts indien en voor zover de klacht gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de afnemer op, tot op het moment waarop de klacht is afgewikkeld.
 37. Garantie
 38. 1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent RI op de door haar geleverde producten slechts de wettelijke garantie zoals deze voortvloeit uit het Nederlands Burgerlijk Wetboek of vergelijkbare wetgeving in andere landen dan Nederland. Dit houdt in dat er garantie wordt verleend gedurende de verwachte levensduur van het geleverde product.
 39. 2 Door RI gegeven garanties hebben nimmer een grotere omvang dan de betreffende fabrieksgarantie op bijvoorbeeld bulkmaterialen.
 40. 3 Op van derden betrokken verpakkingen, onderdelen of bijvoegingen wordt door RI niet langer garantie verleend, dan deze derde leverancier aan RI verleent.
 41. 4 De garantie vervalt, indien door de afnemer en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
 42. 5 De garantie vervalt eveneens, indien afnemer en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde product worden uitgevoerd.
 43. 6 Voldoet afnemer niet, gedeeltelijk niet, dan wel tijdig niet aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is RI niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.
 44. Aansprakelijkheid
 45. 1 Behoudens indien en voor zover schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RI, zal RI nimmer aansprakelijk zijn voor schade, in welke vorm dan ook, die verband houdt met de (uitvoering van de) overeenkomst.
 46. 2 Ingeval RI, niettegenstaande het bovenstaande, toch gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding erkent afnemer uitdrukkelijk dat RI aansprakelijkheid jegens afnemer, contractueel dan wel anderszins, in ieder geval is beperkt tot een bedrag van maximaal het bedrag gelijk aan de waarde van de order waar de schade uit voortvloeit of mee samenhangt, dan wel -ingeval de schade niet voortvloeit uit of samenhangt met enige order- de waarde van de meest recente order.
 47. 3 Afnemer vrijwaart RI en door haar ingeschakelde derde partijen en stelt haar en de ingeschakelde derde partijen schadeloos in geval van aanspraken van derden in verband met het bestaan en/of het gebruik van de producten ter zake van schade waarvoor RI op grond van de overeenkomst of de voorwaarden niet aansprakelijk zijn.
 48. 4 Afnemer is verplicht de wettelijke verplichtingen welke betrekking hebben op de door RI geleverde producten, zoals bijvoorbeeld op het gebied van de op de producten te vermelden informatie, na te volgen. Onder andere moet ingeval van private label producten RI als fabrikant ten allen tijde vermeld blijven op de flacons, bij voorkeur middels een internetadres. Bij het niet navolgen van de wettelijke verplichtingen is niet RI maar de afnemer, gebruiker of eindgebruiker aansprakelijk voor eventuele gevolgen.
 49. Overmacht
 50. 1 Indien RI door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is RI gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van RI op betaling door afnemer voor reeds door RI verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. RI zal afnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zal RI alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ingeval van overmacht verliest een eventueel boetebeding ter zake niet-nakoming haar kracht.
 51. 2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor RI tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, diefstal of verduistering uit RI magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van RI kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens afnemer (verder) nakomt. Overmacht van RI toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van RI
 52. Doorverkoop
 53. 1 De geleverde eigen merk producten mogen door afnemer slechts in detailhandel gebruikelijke hoeveelheden aan eindconsumenten worden verkocht in de het door RI toegewezen geografische gebied. RI is gerechtigd na levering van de producten alsnog het geografische gebied toe te wijzen waarbinnen afnemer de eigen merk producten mag verkopen aan eindconsumenten.
 54. 2 Afnemer is gehouden de producten uitsluitend in originele verpakking en in ongeschonden toestand in voorraad te houden, aan te bieden en te verkopen aan zijn afnemers.
 55. 3 Afnemer zal producten adviseren respectievelijk voor gebruik aanbevelen conform de daarvoor geldende gebruiksaanwijzing.
 56. Uitvoering door derden
 57. 1 RI is bevoegd om, indien RI dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht en na overleg met de afnemer, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 58. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
 59. 1 Afnemer erkent en respecteert dat RI houder of licentienemer is van de intellectuele eigendomsrechten, zoals ontwerpen, namen, teksten, recepturen, concepten, beelden, tekeningen, foto’s, logo’s en PIF’s op de door haar bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst gebruikte en geleverde eigen merk producten. Afnemer zal zich onthouden van het maken van inbreuk op deze intellectuele eigendom- licentierechten.
 60. 2 Het is afnemer verboden om aan RI toebehorende merken en van enigerlei merk voorziene verpakkingen voor eigen handelsdoeleinden of die van derden, in het bijzonder voor wederverpakking, te gebruiken of te doen gebruiken
 61. 3 In afwijking van het voorgaande lid mag afnemer, mits RI daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven, de handelsnaam en de eigen merken van RI gebruiken ter bevordering van verkoop en omzet van de producten van RI. Afnemer zal eventuele aanwijzingen en richtlijnen van RI ter zake dit geoorloofde gebruik direct en stipt in acht nemen.
 62. 4 Indien afnemer handelt in strijd met de in voorgaande leden van dit artikel voorgeschreven bepalingen verbeurt afnemer naar keuze van RI een boete van € 2.500,- voor elk product (flacon, tube, etc.) ten aanzien waarvan overtreding is geconstateerd, dan wel € 25.000,- voor elke dag dat de inbreuk geschiedt of voortduurt, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht van RI op schadevergoeding op basis van de wet.
 63. 5 Bij ontwikkeling en levering van private label producten op basis van een bestaand concept zal de afnemer zijn logo, fonts, letters en teksten ter beschikking stellen waarmee RI flacons, labels en reclame-uitingen kan ontwikkelen ten behoeve van het verwezenlijken van een private label lijn. RI is niet verplicht om te controleren of de door de afnemer aangeleverde beelden, logo’s, merknamen, teksten, etc. inbreuk maken op de rechten van derden.
 64. 6 Bij ontwikkeling en levering van private label producten op basis van een nieuw te ontwikkelen concept zal de afnemer zijn wensen hiervoor kenbaar maken aan RI, waarna RI flacons, labels en reclame-uitingen kan ontwikkelen ten behoeve van het verwezenlijken van een private label lijn. RI is niet verplicht om te controleren of het voor afnemer ontwikkelde concept etc. inbreuk maakt op de rechten van derden.
 65. 7 Afnemer van private label producten garandeert RI, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van afnemer ontvangen zaken en de voor afnemer ontwikkelde zaken, zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Afnemer vrijwaart RI zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 66. 8 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is RI bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat RI door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. RI kan hierbij besluiten om het private label concept zodanig aan te passen dat er geen inbreuk meer wordt gemaakt. Daarna zal RI de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 67. 9 Alle uit de opdracht tot ontwikkeling van een private label voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan RI. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend RI daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
 68. 10 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het voorgaande lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan afnemer worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in het vervolg van dit artikel.
 69. 11 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht tot ontwikkeling van een private label door RI tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van RI, ongeacht of deze aan afnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 70. 12 Na het voltooien van de opdracht voor een private label hebben noch afnemer noch RI jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.
 71. 13 Wanneer afnemer volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst inzake een private label met RI, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
 72. 14 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. RI kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
 73. 15 RI is gerechtigd om afnemers en ontwikkelde private labels te benoemen in haar marketing en communicatie middelen, zoals in brochures, media (zoals vakbladen), websites, social media en dergelijke. Wederzijds mag de afnemer kosteloos gebruik maken van de door RI geleverde communicatiemiddelen zoals een pers dvd.
 74. Betaling
 75. 1 Tenzij anders overeengekomen dient elke betaling contant zonder korting of verrekening te geschieden middels storting of overmaking op een door RI aangewezen bankrekening. De op RI bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 76. 2 Indien afnemer gevestigd is in Nederland, wordt 50% (vijftig procent) van de orderwaarde vooruit gefactureerd (aanbetaling). Fabricage vindt niet plaats zolang deze eerste aanbetaling niet is ontvangen door RI. De resterende 50% dient betaald te worden voor levering. Na levering wordt de gehele order definitief gefactureerd, rekening houdend met over- en onderlevering, onder aftrek van de aanbetaling(en).
 77. 3 Indien afnemer gevestigd is buiten Nederland, wordt de gehele orderwaarde (100%) vooruit gefactureerd. (aanbetaling). Fabricage vindt niet plaats zolang deze aanbetaling niet is ontvangen door RI. Na levering wordt de gehele order definitief gefactureerd, rekening houdend met over- en onderlevering, onder aftrek van de aanbetaling(en).
 78. 4 Alle door de afnemer verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door RI gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 79. 5 Afnemer is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 80. 6 RI is te allen tijde gerechtigd om alvorens (verder) te presteren, van afnemer zekerheid te verkrijgen voor tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, danwel volledige vooruitbetaling te verlangen.
 81. Rente en (incasso)kosten
 82. 1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijnen heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en heeft RI zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd haar verdere rechten, recht op een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand zal gelden. De op de bankafschriften van RI aangegeven valutadag geldt als de dag van betaling.
 83. 2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50.
 84. Toerekenbare tekortkoming/beëindiging van de Overeenkomst/schadevergoeding/opschorting
 85. 1 Indien:2RI is alsdan gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst dan wel haar verplichtingen op te schorten, een en ander onverminderd RI overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. RI is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens afnemer in geval van beëindiging van de overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
  1. afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt; of
  2. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van afnemer, of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van afnemer; of
  3. de aard van de bedrijfsactiviteiten van afnemer wezenlijk wijzigt naar de mening van RI; of
  4. afnemer komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden; of
  5. afnemer enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens RI niet of niet geheel nakomt; of
  6. afnemer nalaat een factuurbedrag binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
  7. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van afnemer; of
  8. afnemer overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf,
 86. 3 In geval zich een situatie voordoet als in het vorige lid bedoeld is RI tevens gerechtigd de producten terug te nemen, vrij van alle rechten van afnemer en zonder de verplichting om de producten weer terug te leveren aan afnemer. In een dergelijk geval zijn RI en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde RI in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
 87. Informatieplicht
 88. 1 Zolang de producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van RI vallen, dient afnemer RI onverwijld telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen ingeval van schade aan of veroorzaakt door de producten en zal hij RI zo spoedig mogelijk getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben zenden.
 89. Persoonsgegevens
 90. 1 RI legt persoonsgegevens van afnemer vast en verwerkt deze gegevens ten behoeve van haar eigen bedrijfsvoering, voor het doen van leveringen, het verlenen van diensten, het onderhouden van contacten met afnemer, het analyseren en verbeteren van haar producten en haar dienstverlening en het zenden van informatie aan afnemer over nieuwe producten en diensten van RI. Indien afnemer de laatstgenoemde informatie niet wenst te ontvangen, dient afnemer dit kenbaar te maken aan RI door het zenden van een daartoe strekkende e-mail (e-mail adres: info@rene-professional.com). Na ontvangst hiervan zal RI de toezending van deze informatie beëindigen.
 91. Terugroepactie
 92. 1 Afnemer is gehouden mee te werken aan een door RI geïnstigeerde terugroepactie van producten. Eventuele schade voortvloeiend uit de terugroepactie wordt vergoed tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de teruggehaalde producten, zoals in rekening gebracht door RI. Omzet- en winstderving wordt niet vergoed.
 93. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 94. 1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 95. 2 Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van RI een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of een verdrag bevoegde rechter.
 96. Wijzigingen
 97. 1 RI is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien RI niet binnen 14 dagen na de mededeling van RI dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen van afnemer heeft ontvangen.

wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van afnemer jegens RI onmiddellijk opeisbaar zijn.

 conditions

 1. Definitions
 2. The following terms have the following meanings in the context of these terms and conditions:
 • RI: Rene Internationaal BV, registered at the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 20114237 Breda, also trading under the name Rene Professional, BottleX and BottleX Private Label Concepts.
 • Customer: the (legal) person who wishes to obtain or obtains certain RI products or another party to whom the RI conditions apply. RI distinguishes distributors, wholesalers, hairdressing chains including franchise chains and individual hairdressers.
 • Agreement: the agreement between customer and RI
 • Products: The products and related services supplied by RI to the customer under own brand or private label.
 • Own brand: The brand names RenéPure and Rene Professional including several product lines with own denotations as well as future brands and product lines, to be introduced by RI.
 • Private Label: The name or concept, not being an own brand of RI, based on which, or under which RI develops products and supplies.
 • Orders: Ordered quantities that can be sent in one lot to the address of the recipient. Any addition to an order already taken into consideration counts for a separate order.
 • The conditions: The general conditions of sale of RI described below.
 1. Relevance
 2. These general conditions apply to all offers, quotations, contracts, agreements and legal relations, however named, which RI undertakes / will undertake to deliver products to customers, and all activities arising there from for RI.
 3. The terms also apply to agreements with RI which implementation should involve third parties
 4. The conditions also apply to employees of RI and its management.
 5. Deviations from and additions to these terms and conditions are only valid if they are agreed in, for example, an agreement (in writing) or order confirmation expressly in writing.
 6. If any provision of these terms and conditions and the order confirmation are mutually contradictory, the order confirmation applies.
 7. If one or more of the general terms and conditions are going to be, at any time declared fully or partially invalid, the rest of these terms and conditions will continue to apply.
 8. The applicability of the general conditions of the customer is explicitly rejected by RI.
 9. If uncertainty exists regarding the interpretation of one or more provisions of these terms and conditions, the explanation will take place in the spirit of these provisions.
 10. Upon the occurrence of a situation which is not covered by these general conditions, this situation should be assessed in the spirit of these terms and conditions.
 11. These terms and conditions are written in Dutch and several other languages. In the event of any dispute to the interpretation of any of these conditions, the official Dutch language version shall prevail.
 12. Quotations, orders and offers
 13. All offers and quotations are non-committal, unless a deadline for acceptance of the offer is made. A tender offer is cancelled if the product on which the offer relates, is no longer available or is no longer offered by RI.
 14. Drawings, illustrations, dimensions and weights appearing in the catalogs, brochures, price lists and attachments quotes from RI are intended as a general impression of products. RI reserves the right to make changes to them, and is not liable for printing transcription and obvious mistakes.
 15. RI can not be held responsible if the customer can reasonably understand that the bids or offers, or a part thereof, contains an obvious mistake or error.
 16. Any estimates, plans or other documents which accompany an offer, at all times remain the property of RI and must be returned carriage paid to RI on first request. Without the consent of RI they may not be reproduced or made available to third parties.
 17. A compound quotation does not compel RI to perform the entire contract or a part of it, if a product or service which relates the offer is no longer available or no longer offered by RI.
 18. Offers and tenders shall not apply automatically to future orders.
 19. Agreement
 20. The agreement between RI and the customer will be entered into for an indefinite period of time after the customer has confirmed the order in writing, as where the date of confirmation is decisive. That order confirmation is deemed to reflect the agreement correctly and completely.
 21. RI is authorized to execute the agreement in phases and invoice these phases separately
 22. If RI requires information from the customer for the execution of the agreement, the implementation shall not commence until the customer has provided RI the information accurately and completely.
 23. If the customer should be in default regarding the proper performance of which he is held against RI, then the customer is liable for all damages (including costs) on the side of RI which result directly or indirectly.
 24. RI is authorized before entering into the agreement, to demand a advance payment and a security that the other obligations will be fulfilled by the customer.
 25. By signing of the agreement, the customer agrees to all national sales campaigns by RI, of which RI will inform the customer on time.
 26. Prices
 27. Unless otherwise agreed, the prices of RI are:
 • Based on free delivery from RI premises, warehouse or storage facility (FOB prices). Transport costs will be borne by the customer.
 • Excluding value added tax (“VAT”), taxes, duties and other taxes. The prices charged to the customer will be increased by applicable taxes and charges if RI is obliged by law.
 1. When files for labels and such are provided by the customer it is the premise that they are ready for processing. In case of wrong delivery, for example in the wrong format, in its sole discretion by RI, RI is entitled to charge additional costs. Unless other arrangements, these costs are determined on the basis of hours worked times the hourly rate of € 60, – (sixty euros) excluding VAT.
 2. RI is authorized to change certain prices and conditions in the price list. Changes in the price list will be notified to the customer as soon as possible, in writing and stating the effective date.
 3. Deviations
 4. Deviations between the product delivered and the original design, drawing, copy, model or sample, can not be grounds for rejection, reduction, termination of the contract or compensation, if they are of minor importance. In assessing whether deviations in the total of the product should be considered minor or not, a representative sample of the products is taken into account, unless it concerns individual items. Deviations that, taking all circumstances into account, in fairness have a minor impact on the usefulness of the product, are deemed not to be of minor importance
 5. Taking into account among others the dependence of (minimum) bulk quantities of raw materials and packaging, more or less deliveries compared to the agreed number allowed if they do not amount to more or less than the following percentages:
 • Own brand products: 10%
 • Private label products: 20%
 1. The more or less delivered quantity will be charged or deducted. The customer is obliged to take the actually delivered quantities and pay without right to compensation for loss of business or any other damages.
 2. Once delivered packaging of private label products are not kept in stock by RI. RI can not guarantee that once delivered packages are also available in the future. On the other hand customer and RI can agree that RI purchases additional packages, on the expense and risk of the customer.
 3. Delivery
 4. Statement of delivery time for own brand products will be made within 3 working days, unless expressly agreed otherwise in writing. The delivery of private label products is determined in consultation with the customer, depending on raw materials, packaging and approval of labels and packaging by the customer.
 5. Specified or agreed deadlines can never be regarded as a deadline. In case of non-timely fulfillment RI should be defaulted in writing by the customer, giving reasonable time for performance.
 6. From the moment of conclusion of the contract the purchased products are for the risk of the customer. Unless otherwise agreed, delivery takes place from RI warehouse.
 7. The moment of delivery is the moment on which the purchased products are ready for transportation.
 8. RI is entitled to make partial deliveries, which RI may invoice separately.
 9. If purchased on call, the customer is obliged to call the purchased goods within the stipulated time.  If, after the deadline the products are not called, RI is entitled to deliver the products to the customer anyway.
 10. The customer is obliged to accept the delivered products. When the products are not accepted, RI reserves the right to charge any associated costs.
 11. If the goods have not been taken after the expiry of the delivery by the customer, they will be stored and kept available for the customer, on expense and for risk of the customer. After thirty (30) days of storage, the customer is storage costs due to RI. These storage costs are at least 5% (five percent) of the purchase price.
 12. If the customer has not taken the ordered products within 6 (six) months, the products will expire to RI,, without any right expires on (compensation) payment from the customer. RI is authorized to invoice destruction and disposal costs to the customer.
 13. Transport / risk
 14. Unless customer RI has given further instructions, the method of transport, shipping, packaging, etc., is determined by RI.
 15. Unless otherwise agreed in writing, all risk of transportation, including fault / negligence of the carrier, are for the account of the customer.
 16. Any specific wishes of the customer regarding the transport / shipment shall be implemented only if the customer has stated that it will reimburse. Additional costs may be invoiced.
 17. RI is authorized to invoice  a fee for sustainable packaging materials, which is listed on the invoice. When charged, the fee will be settled after being returned undamaged.
 18. Retention of title and conveyance
 19. All products remain property of RI until all obligations of the customer following from all agreement(s) made with RI are met, including interest and costs in its entirety.
 20. As long as all obligations under the RI agreement (s) are complied with in its entirety, the products may be either resold or used by the customer as part of its normal business operations, but should not be given as collateral and may not be provided as security for a third party claim.
 21. In case of suspension of payments, bankruptcy, suspension of payment, liquidation of the recipient, or death if the customer is a natural person, RI is entitled to cancel orders and assignments without notice or judicial intervention, in whole or in part, and claiming back the unpaid portion of the delivered products. Cancellation and return leaves the right for compensation for loss or damage of RI unaffected. In these cases, any claim of RI on the customer will immediately and fully due and payable.
 22. Private label concepts developed by RI for the customer remain the property of RI until customer has complied in full with all obligations under the agreement(s) made with RI, including interest and costs in its entirety. This right of RI includes retention of the entire private label concept, including, among other, copyright, products, labels, packaging and other developed merchandise.
 23. If the customer of private label products, does not comply in full with all obligations under the agreement(s) with RI, no matter what the reason is, for example, as a result of suspension of payments, bankruptcy, suspension of payment, liquidation of the recipient, or death when the customer is a natural person, all rights to the private label concept will revert to RI, as compensation for the damage that RI has suffered or will be suffering. In case of defaulting by customer to her obligations, RI will send a written default, giving reasonable time for performance. If the customer fails to fulfil its obligations within the time allowed, RI obtains in this case the entire private label concept, including, among other, the copyright, products, labels, packaging and merchandise, giving RI the unencumbered right to employ the private label concept as RI wishes.
 24. Returns and Cancellations
 25. Cancellation of a sales contract for own brand products and return of own brand products is possible under deduction of a cancellation fee, provided that the products are included in the currently existing range and that long shelf life at the time of return received by RI is still be at least 12 months. The cancellation fee for termination of a sale contract (cancellation) before delivery has taken place is 50% of the order value, exclusive of any VAT. The cancellation fee for cancellation of a sales contract after delivery has taken place is 75% of the order value, exclusive of any VAT. RI also reserves the right to claim full compensation, including lost profits with the customer.
 26. Transport costs for return delivery shall be borne by the customer.
 27. Return of already delivered own brand products that are not included in the currently existing range or whose shelf life at the time of return not received by RI is not at least 12 months, is not possible.
 28. Due to the unique nature of private label products, and the efforts need to be undertaken by RI, termination costs of an agreement for private label products before delivery has taken place, are 100% of the agreed fee, plus VAT.
 29. Return of already delivered private label products is not possible.
 30. Notwithstanding the aforementioned, RI may decide to take back products which do not meet the conditions, without payment thereof to the customer. RI also hereby has the right to pass destruction and disposal costs on to the customer.
 31.  Complaints
 32. The customer is obliged to check the delivered goods, including the packaging immediately upon delivery for any defects and / or visible damage or to perform this check after notice of RI that the goods are available to the customer.
 33. Any defects and / or damage to the goods and / or packaging which are present upon delivery should be specified by the customer on the delivery note, invoice and / or the transport documents. By failing the customer is supposed to have approved the delivered items. Complaints will then no longer be considered.
 34. Complaints regarding defects that could not be detected at delivery should reasonably promptly after discovery but no later than 5 (five) days after delivery, submitted to RI in writing, being motivated and furthermore only possible with regard to products that are still in the state in which they are delivered.
 35. Complaints about invoices must also be submitted within 5 days after date of invoice.
 36. After expiry of this period, the customer will be deemed to have approved the delivered products or the invoice and complaints are no longer taken into consideration by RI.
 37. If and to the extent that a complaint is well-founded, RI is only obliged either to pay up to the invoiced value of the defective products / remedy or replace the defective products or compensate for the defected products and associated transport costs, without the customer being able to claim any (additional) compensation. Only if and insofar as the complaint is found to be justified the payment obligation of the customer is suspended, until the time when the complaint was settled.
 38. Warranty
 39. In compliance with the following limitations RI grants to the products supplied by it only the legal warranty as resulting from Dutch Civil Code or similar legislation in other countries than the Netherlands. This means that a warranty is granted through the expected life of the product supplied.
 40. Guarantees given by RI have never greater extent than the guarantee the respective supplier provides to RI in case of for example raw materials.
 41. On packages from third parties, parts or attachments that are not provided by RI, RI gives no longer warranty, than the third party supplier provides to RI.
 42. The warranty is void if the customer and / or third parties engaged, incompetently made use of the delivered products.
 43. The warranty also expires if customer and / or third parties execute changes to the product.
 44. Not complying by customer, in part or in time, with any obligation from any agreement concluded between the parties, leads to RI not being bound to warranty service, as long as that situation continues.
 45. Liability
 46. Except if and to the extent that damage is the direct result of intent or deliberate recklessness of RI, RI will never be liable for damages of any kind, relating to the (implementation of the) agreement.
 47. In case RI, despite the above mentioned, would have to pay damages, customer expressly acknowledges that the liability of RI to customer, contractually or otherwise, in any case is limited to a maximum of the amount equal to the value of the order in which the damage arising from or related to it, or, if the injury does not arise from or in connection with any order, the value of the most recent order.
 48. The customer indemnifies RI and third parties engaged by RI and introduces her and engaged third parties harmless against any claims by third parties relating to the existence and / or use of the products in respect of damage for which RI under the agreement or conditions are not liable.
 49. Customer is obliged to comply with legal obligations relating to the products supplied by RI, for example in regarding the mandatory information on the products. In cases of private label products, notwithstanding other obligations, RI as manufacturer needs at all times remain listed on the vials, preferably by means of an internet address. When not complying with the legal obligations not RI but the customer, user or end user is liable for any consequences.
 50. Force majeure
 51. If due to force majeure of a permanent or temporary nature, RI is prevented to (further) perform the agreement, regardless of whether the force majeure was foreseeable, RI is entitled, without any obligation to pay compensation, to partially or in full dissolve the agreement entirely by notification without judicial intervention or, without prejudice to the right of RI on payment by the customer for work already performed by RI before there was a situation of force majeure, or suspend (further) performance of the contract in whole or in part. RI will inform the Customer of the situation of force majeure as soon as possible. In case of suspension RI will still be entitled to wholly or partially terminate the agreement. In case of force majeure lose any penalty clause concerning breach of the agreement will be void.
 52. Force majeure includes any circumstances in which RI is temporarily or permanently unable to fulfil his obligations, such as fire, frost, strikes or labour lockout, riot, war, government measures such as import or export restrictions, failure of suppliers, power outages, computer malfunctions its obligations, theft or misappropriation of RI warehouses or workshops and furthermore all circumstances in which RI can not reasonably be required to (further) meet its obligations to customers. Force majeure of suppliers of RI shall also be deemed to be force majeure of RI
 53. Resale
 54. The own brand products supplied may only sold to final consumers in usual quantities, only in the geographical area assigned by RI. RI is authorized to assign the geographic area within which the customer may sell own brand products to final consumers after delivery of the products.
 55. The customer is obliged to keep in stock, offer and sell the products only in original packaging and in undamaged condition.
 56. Customer shall advise and recommend products for use in accordance with the instructions applicable thereto.
 57. Performance by third parties
 58. RI is authorized, if considered necessary or desirable by RI for the proper execution of the agreement and after consultation with the customer to use third parties for his performance. The cost will be charged to the customer according the quotations provided.
 59. Intellectual property rights and property rights
 60. Customer acknowledges and respects that RI is holder or licensee of intellectual property rights, such as designs, names, texts, formulas, concepts, images, drawings, photos, logos and PIF’s on and delivered by it, in the preparation or execution of the contract own brand products. Customer shall refrain from making such infringing intellectual property license rights.
 61. It is prohibited for customer to use of to RI belonging brands and use of any trade-marked packaging, in particular for re-packaging, for its own commercial purposes or those of third parties.
 62. Notwithstanding the preceding paragraph, provided that RI has given specific prior written consent, the customer is allowed to use the trade name and own brands of RI to promote sales and sales of the products of RI. Customer shall immediately and promptly follow any instructions and guidelines from RI.
 63. If the customer acts contrary to the provisions prescribed in the preceding paragraphs of this article he the customer is obliged to pay to RI € 2,500,- (twentyfivehundred euro) for each product (bottle, tube, etc.) for which infringement is detected, or € 25,000,- (twentyfivethousand euro) for each day the offense occurs or continues, to the choice of RI, without any notice of default being required, without prejudice to the right of RI to claim compensation according to the law.
 64. In the development and delivery of private label products based on an existing concept, the customer will provide the logos, fonts, letters and texts to be used by RI. RI is not obliged to check whether the by the customer provided logos, brand names, texts images, etc. infringe the rights of third parties.
 65. In the development and delivery of private label products based on a new concept the customer will make his wishes known to RI, which will be used by RI to develop bottles, labels and advertising for the realization of a private label line. RI is not obliged to check whether the this way developed concept infringes on the rights of third parties.
 66. Customer of private label products ensures RI, that in the performance of the contract and in particular the reproduction or publication of the goods and information received by the customer and in the development of materials, such as copy, typesetting, models, drawings, photographs, lithographs, films, media, computer programs, data files, etc., no rights of third parties under the (Dutch) Copyright Act 1912 or other national, supranational or international regulations in the field of copyright or the right of industrial property or the law relating to the tort, are infringed. Customer indemnifies RI both in and out of court for all claims that third parties may assert for under the law of the before mentioned regulations.
 67. If doubt arises regarding the accuracy of the alleged third party rights referred to in the preceding paragraphs of this article or persists, RI is entitled but not obliged to postpone the fulfilment of the agreement until the moment at which irrevocably is established that RI by the fulfilment of the agreement does not infringe these rights. RI can decide to change the private label concept in such a way that no rights are infringed. Then RI will execute the agreement within a reasonable time.
 68. All rights arising from assignment to develop a private label regarding intellectual property, including patent, trademark, design or model law and copyright, solely accrue to RI. In case such a right can only be obtained by a registration, only RI is authorized to perform this registration, unless otherwise agreed.
 69. The parties may agree that the rights referred to in the preceding paragraph shall be transferred wholly or partially to the customer .This transfer and the conditions to this transfer are always recorded in writing. Up to the time of transfer, a license to use is issued as provided in the remainder of this article.
 70. Unless otherwise agreed, all (original) results following from  the development of a private label by RI (such as designs, sketches, concepts, opinions, reports, budgets, estimates, specifications, drawings, artwork , photographs, prototypes, models, moulds, prototypes, (part) products, films, (audio and video) presentations, source codes and other material or (electronic) files, etc.), remain the property of RI, no matter whether made available to the customer or to third parties or not.
 71. After completing the assignment for a private label neither customer nor RI is obliged to store the used materials and data, unless otherwise agreed to one another.
 72. If customer has fulfilled all its obligations under the agreement on a private label with RI, it obtains the right to use the result of the contract in accordance with the agreed destination. If no specific purposes have been agreed, then the customer is limited to that use, for which the contract is (apparently) provided. The right of use is exclusive, unless the nature of the agreement dictates otherwise or agreed otherwise.
 73. Without written permission of RI the customer has no right to modify the results, (re)use them broader or otherwise, other than agreed between parties, neither themselves nor third parties. RI may attach conditions to its consent, including the payment of fair compensation.
 74. RI is entitled to mention customers and developed private labels in his marketing and communication tools, such as brochures, media (such as magazines), websites, social media and the like. On the other hand customers are free to use the means of communication provided by RI such as a press DVD.
 75. Payment
 76. Unless otherwise agreed, all payments must be made by deposit or transfer to a bank account designated by RI, without discount or settlement with other invoices. The value date indicated on RI bank statements will be decisive and will therefore be considered as payment day.
 77. If the customer is established in the Netherlands, 50% (fifty percent) of the order value has to be paid in advance (deposit). Manufacturing does not occur until this deposit is received by RI. Before delivery the remaining 50% (fifty percent) has to be received by RI. If not received, delivery does not take place. After delivery, the entire order will be finally billed, taking into account more / less supply, less the deposit(s).
 78. If the customer is established outside the Netherlands, the entire order value (100%) is billed in advance (deposit). Manufacturing does not occur until this deposit is received by RI. After delivery, the entire order will be finally billed, taking into account more / less supply, less the deposit.
 79. All payments made by the customer primarily seek to pay any interest and collection costs incurred by RI and then to settle the oldest outstanding invoices.
 80. The customer is not entitled to suspend payment.
 81. RI is at all times entitled to require (guarantee for) timely fulfilment of the payment before (further) performance, or to require full advance payment.
 82. Interest and (collection) costs
 83. If payment is not made within the time limits stated in the previous article, the customer is legally in default and RI, without requiring any notice of default and without prejudice to its other rights, will be entitled to interest at a rate equal to the statutory interest on the amount owed per month or part thereof, wherein a portion of a month will be considered a whole month The value date indicated on RI bank statements will be decisive and will therefore be considered as payment day.
 84. All judicial and extrajudicial costs shall be borne by the customer. The judicial costs include all actual costs of legal and procedural assistance made during legal proceedings, which exceed the liquidation rate. The extrajudicial costs are at least 15% of the amount payable by the customer, including the aforementioned interest amount payable by the customer, with a minimum of € 50.
 85. Attributable failure / termination of the contract / compensation / suspension
 86. If:
  1. customer asks for its own bankruptcy, is declared bankrupt or asks for suspension of payment, or
  2. a decision is taken and / or passed to liquidate the customer or the termination of the activities of the customer, or for the sale of the business of the customer, or
  3. the nature of business of the customer substantial changes in the opinion of RI, or
  4. customer dies, is placed under guardianship or is dissolved, or
  5. customer does not fulfill his contractual obligations towards RI, following from any law or any agreement, or
  6. customer fails to pay an invoice amount within the prescribed period, or
  7. in case of seizure of the whole or part of the assets of the customer, or
  8. customer discontinues or transfer of its business or a substantial part thereof, including the transfer of its business into a new or existing company, or decides to change the objective of its business,
 87. RI is then entitled to terminate, without notice or judicial intervention, the agreement immediately in whole or in part or to suspend its obligations without prejudice to other rights of RI, including rights in respect of overdue fines, interest and the right to compensation. RI is not obliged to pay any compensation to the customer in the event of termination of the agreement in accordance with the provisions of this article.
 88. If a situation arises as mentioned in the previous paragraph RI also entitled to take back the products free of any rights of the customer and without the obligation to deliver the products to the customer. In such a case, RI and her attorney(s) are entitled to enter the land and buildings of the customer in order to take procession of the products. Customer is obliged to cooperate and take the necessary measures to provide RI the opportunity to fulfil his rights.
 89. Provide information
 90. As long as the products are still covered under the title of retention of RI, in the event of damage to or caused by the product, customer shall immediately notify RI by telephone and in writing, and as soon as possible he will send to RI witness reports and / or other event-related documents.
 91. Personal Information
 92. RI records and stores personal information of the customer and processes this information for its own operations, for making deliveries, providing services, maintaining contact with the customer, analyzing and improving its products and services, and sending information to customers about new products and services from RI. If the customer does not wish to receive information, he should an email to info@rene-professional.com. Upon receipt of this will RI terminate forwarding information.
 93. Recall
 94. The customer is obliged to cooperate with an recall of products instigated by R. Any damage arising will be reimbursed up to the amount of the invoice value of the recalled products, as charged by RI. Loss of turnover or profit arising from the recall is not reimbursed.
 95. Applicable law and competent court
 96. All agreements entered into by the parties are governed by Dutch law.
 97. Any disputes shall be submitted to the competent court in Amsterdam, without prejudice to the exclusive right of RI to submit a dispute to the competent court according to the law or treaty.
 98. Changes
 99. RI is authorized to change the conditions. Customer shall be deemed to have accepted the new version if RI has not received a written protest against any such changes within 14 days after notification by RI of the change.

customer is deemed to be legally in default and the (remaining) debt of customer against RI is immediately due and payable.